חוברות חשיבה – כיתה ה'

סדרת החוברות חשיבה במדע וטכנולוגיה, המלוות את ספרי הלימוד בסדרה במבט חדש, עוסקת בהוראה
מפורשת של מיומנויות, הרגלים ותהליכי חשיבה בהקשר לתכנים הנלמדים, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת במטרה לפתח הרגלי חשיבה טובים.

החוברת במבט חדש לחשיבה לכיתה ה מרחיבה את ההבניה של תהליך החקר המדעי בהקשר למיומנויות כמו: תצפית בתופעה מכמה נקודות מבט והעלאת שאלות חקר, העלאת טענות או השערות, חיפוש עדויות והעלאת נימוקים לביסוס הטענות בעזרת מקורות מידע מהימנים או מערכת ניסויים ותצפיות.
החוברת עוסקת במיומנויות חקר מרכזיות, כגון: תכנון ניסוי כהלכה, בידוד משתנים וניסוח טיעונים מבוססים. כמו כן יש בה התייחסות לפיתוח של הרגלי חשיבה ולדרכים לארגון החשיבה.

מיפוי מיומנויות החשיבה
המלצות דידקטיות
חוברת חשיבה